Tuesday, May 15, 201811:34 PM(View: 5778)
Lối Khác- Thơ Hà Nguyên Du Trình bày tái bản Hà Nguyên Du Phụ bản: Cao Bá Minh, Lê Thánh Thư, Khánh Trường, Quang Trường. Nhạc: Vũ Thành An, Hoàng Linh, Trần Duy Đức, Đỗ Lễ, Ngô Tín Nhà Xuất Bản Tân Thư - 1998. Tái Bản NXB Văn Học Mới - 2018
Monday, May 14, 20187:26 AM(View: 4411)
HÀ NGUYÊN DU cover design khánh trường layout quỳnh chi layout tái bản hà nguyên du illustration lê thánh thư photograph brian đoan (lê khiêm) publisher & distribution tự lục & tác giả hà nguyên du
Sunday, May 13, 201811:03 PM(View: 4516)
Sunday, May 13, 20189:44 PM(View: 3001)
Thơ Tân Hình Thức