Đóng Đinh Chữ

Monday, September 10, 20185:47 PM(View: 2283)
Đóng Đinh Chữ

đóng đinh chữ

1.

ngước

tầm vóc

phóng đến cõi sáng

biển mừng húm

cho nước ngọt, nước phèn

hiếm mắt mở

nhiều bước quẩn

lắm chn lùi

hổ bút

thẹn mực

 

2.

 

làm như Chúa bị nạn

đóng đinh vô số con chữ

trên thập tự

mắt nào thấy máu chảy?

mắt nào thấy hào quang?

ngôn ngữ cũng chịu chết cho tình yêu và thi ca!

 

3.

 

ngẩng

vòng xoáy ly tâm

điểm thụ tinh

nơi trổ hoa

kích dòng máu thế kỷ

dẫn về tim niên thanh

sáng tạo là kỳ quang

đánh tan ngục thất