Nguyên Đáng Chùm Gởi

Monday, September 10, 20185:34 PM(View: 2208)
Nguyên Đáng Chùm Gởi

nguyên đán chùm gởi

 

1.

lòng rộn theo độ hoa

xót kiếp bạc

suốt mạch nghẽn cần đả thông

buốt buốt mỗi giây khắc

muốn loạn cả nhịp tim

biết chứ em?

cái lạnh đông

rất động

đuổi đi hết bao thứ tĩnh

 

2.

 

tâm dấy khi tiết xuân

hận bất khả

nghịch phận điểu ngư

ta áo não melodies

sắc hoa nào cho mát mắt ?

em cứ đống đô mi

ngỡ ta như thuộc địa

thơ tự làm nên chiếc hộp đen

 

3.

 

chí bám riết cánh én

thấu ngọn ngành

lẽ nào chiếc lọ không hoa

ta hú vía với niú

mất hồn với sông

em trên trời rớt xuống

chẳng hiểu chi cớ sự

 

4.

 

mộng thở hơi đầu niên

mơ nhịp cứu cánh gia bảo

em gieo cấy gì trên ruộng chung

thứ hạt giống riêng?

nên kể ra đi!

nguyên đán chùm gởi

kể ra đi!

hành tích cuối cùng của khối mực đen

thiên kỷ mới mở toang cửa

mới lĩnh vị