Vỡ Hệ

Monday, September 10, 20182:17 PM(View: 3047)
Vỡ Hệ

vỡ hệ

 

1.

thế kỷ mới

phóng nước đại

rối

muốn tối mặt

tiếc què chân và hổ ngươi

vỡ lỡ mặc khách

chắc thấm sương mấn.. .

cái nhiễu quanh đục ngầu con nước đứng

bến đổ đâu rồi?

em nên nương tay.. .

như đã rách vải buồm!

 

2.

 

trời âu trời tây

đã riêng trời mình

nhắm mắt suốt độ

để ngộ

đậy tai mấy thuở

để thở

khắc chế giác quan

để cất giọng khàn

 

3.

 

bốn ngàn năm hiến

bốn ngàn năm chia

ung cả hạt bí

chết cả dây bầu

bực chiếc thùng rỗng

kêu rách nhỉ

tức tay hèn

đấm vỡ mấy hệ