Nhập

Monday, September 10, 201812:13 PM(View: 2871)
Nhập

nhập

1.

không bỏ lững

vẫn đến hơi thở cuối

đã phóng miết tới chỗ dẫn nhập

dẫu ráo nhiên liệu

mặc đôi cánh thiên di

ngàn năm

khởi điểm chính...

như càn khôn em

tụ hương thơ

 

2.

 

phóng ngoại

nhập từ tính em

đồng cảm ứng tha giới

rung cả thần kinh tế vi

tưởng đã hòa tan

thanhâ m xiết cổ thính giác

sóng giao thoa thịt da

như em

như ta

phục sinh...

 

3.

 

nhập thể

nhập thế

nhập nhập

thể nhập

thế nhập

nhập nhập

nhập thể nhập thế nhập nhập

thể nhập thế nhập nhập nhập

nhập thể nhập thế nhập nhập thể nhập thế nhập