đêm đen và hư vô

Sunday, May 20, 20187:35 AM(View: 2197)
đêm đen và hư vô

đêm đen và hư vô

đêm đen và hư vô
như vật khổng lồ
nuốt chửng, nuốt chửng
giữa anh và em
có tuyệt vời đến đâu...
vẫn không khỏi cái miệng định mệnh!
thế sao mình ghìm nhau?
cho tuyệt vời không đến!