em và dâu bể

Sunday, May 20, 20187:33 AM(View: 2163)
em và dâu bể

em và dâu bể

tự dưng
xanh um dây leo
rễ, còm
không gian thay da
em và dâu bể
đã khác gì cho ta?!