thành kẻ cổ xúy

Sunday, May 20, 20186:32 AM(View: 1778)
thành kẻ cổ xúy

thành kẻ cổ xúy

một chút sáng đôm đốm vẫn cầu sự sống
cái hơi hám phép mầu xua tan bi lụy
hệt như điểm tiêu trên bia cuộc đời
ta thiền ta vào dốc lực cung nỏ
em đôi lúc cũng trở thành kẻ cổ xúy.