điệp khúc mưa

Sunday, May 20, 20186:11 AM(View: 1751)
điệp khúc mưa

điệp khúc mưa

mưa
tiếc chi bong bóng vỡ
mưa
ngày mai
nếu không có nắng
mưa
trách sao bóng ta chưa hiện
mưa
chìa khóa nào mở được cửa tim?
mưa
trái đất như quay ngược chiều
mưa
tựa con ếch
tưởng ngủm ngộp đáy giếng
mưa
tựa con én
không hề bén mảng
mưa
như có đốm lân tinh trên đống rác
em đống vai
mưa
chiếc lá vẫn reo khi rơi
mưa
tội nghiệp những con thiêu thân
mưa
dẫu mai hình có đập bóng
hiện thực, tên vẫn bắn đi...