vấn nạn

Saturday, May 19, 20187:20 PM(View: 2187)
vấn nạn

vấn nạn

tìm gì ai cũng đi tìm cả?
trái đất gồm thâu lẫn chánh tà
lẩm cẩm ta tìm ta chẳng gặp
cái ta tại ngã - cái ta xa??