ám ảnh

Friday, May 18, 20187:28 AM(View: 2197)
ám ảnh

ám ảnh

sầu kết thạch
như núi đời mạt kiếp
buồn gây rừng
cây khốn đốn xanh um

mòn xoáy đường tim
tình đi mất hút
ta quơ quào
mỏi rụt nhánh tay không

ta hạt máu nguồn
chia năm xẻ bảy
yêu thương sao
từng hạt mẹ cha gieo!

muốn hóa hạt ta
nên ngàn hoa trái
mầm chưa ươm
đà dạt tấp thân bèo!

mỗi biến đột
chạm vết tì nhói rỉ
mỗi bước quanh
ta, thương tích in hằn

máu muốn xa tim
sao còn chung thủy?
ám ảnh vây đời
nghiệt ngã giăng giăng