đợi mùa

Friday, May 18, 20186:58 AM(View: 2373)
đợi mùa

đợi mùa

đá, gai, lăn lóc ta về
chân ghim mũi nhớ bầm, tê độ, thì
nặng mùi xú khí tung hê
ai qua lăng kính nào, mê chỗ ngồi?
ta nằng nặc nhớ thương nôi!
tim thê thiết rét câm đời lưu ly
có em mang mưa theo về...
ta mơ nhánh lá xum xê, đợi mùa