wislawa szymborska *

Thursday, May 17, 20186:35 AM(View: 2292)
wislawa szymborska *

wislawa szymborska *

wislawa szymborska
trong cô tịch
vẫn
không nhòa
bước đi
nụ trào lộng,
nở từ bi
khung cửa hẹp
chứa...
tư bề giang sơn
thơ người
động
khắp
nguồn
cơn
wislawa
sáng
linh hồn...
Ba lan

* Nhà thơ nữ Ba lan đoạt giải Nobel 96