thế, tư

Thursday, May 17, 20186:33 AM(View: 2480)
thế, tư

thế, tư

với
rốt ráo,
trắng tay người
vẫn
tham vọng hão,
rã bời chí ai
dúm nước
chẳng thấm sông dài
mấy con chữ nhỏ
đoái hoài…
công chi?
ới! ớùi! ới!
hãy về đi!
dẫu nghiêng
ngã
cố lấy lề
thanh cao
chói tai đời,
nghe tụng nhau
am ta tròn,
lặng,
gối đầu
thế, tư