ngai vàng cho em

Thursday, May 17, 20186:05 AM(View: 3303)
ngai vàng cho em

ngai vàng cho em

bàn tay có một ngón dài
tim anh chỉ có một ngai cho nàng
ngai cho em, chiếc ngai vàng
tình cho em cả kho tàng trong anh

bàn tay có một ngón tình
khi yêu phải nhớù làm tin khoen vàng
trao cho em, đính hôn nàng
thời xanh ta chỉ huy hoàng hôm nay

bàn tay có một ngón dài
đảo anh có một lâu đài riêng em
riêng cho em, một con tim
một kho báu quí chờ em trị vì

bàn tay có một ngón dài
tim anh chỉ có một ngai cho nàng
ngai cho em, chiếc ngai vàng
tình cho em cả kho tàng trong anh