bước đi

Thursday, May 17, 20185:38 AM(View: 2126)
bước đi

bước đi

mương khai nước vẫn không về
đồng xanh muôn thuở nặng thề với sông
lúa ta chờ trổ đòng đòng
mà cơn hạn hán cũng không hạ màn
nghe mòn hao đến thâm căn
tình theo chỉ dấu lỡ làng bước đi