đậm son

Thursday, May 17, 20185:30 AM(View: 2244)
đậm son

đậm son

em về đâu, dáng nghiêng khuynh?
ta theo hụt hẫng, mất vin tựa rồi
nồng say, men thắm pha phơi
thân hơn bụi dấy, tợ hồi động chuơng
hồng hơn chưa, đến thê lương?
thuyền đau lắm sĩng, tình buồn đa truân
ly tán ta, ly tán dần!
thấy em ấn chỉ muơn phần đậm son...