trăng di hành

Wednesday, May 16, 20189:42 PM(View: 2237)
trăng di hành

trăng di hành

đêm lân la, phố ai bày?
truông nhơ nào vượt, ngõ lầy nào qua?
soi ta, soi với bao la
tình vang âm nhiễu, tình va ngọn ngành
đêm quê ai, trăng di hành?
giấc ta khốn nỗi, cây cành bão qua