lục bát tự thán

Wednesday, May 16, 20189:39 PM(View: 2164)
lục bát tự thán

lục bát tự thán


vạ lây

ngày phăng, vút, như tên bay
cuốn ta cơn trốt vòng quay vỡ bùng
trôi ta, trôi tan, tuyệt cùng
hóa ta, hóa tận về chung một đường
cơ hồ xuôi thõng tay buông
đến kim loại cũng vô thường, vạ lây!