tựa điểm

Wednesday, May 16, 20189:25 PM(View: 2049)
tựa điểm

tựa điểm

ngày khêu, đêm gợi, thân sôi
ta ta ấm ức, nỗi đời vỡ bung
em khâu đi! vết khôn cùng
tình như tựa điểm trong vòng xoay điên