ngợi ca

Wednesday, May 16, 201812:31 AM(View: 2251)
ngợi ca

ngợi ca

1.

gió
thách đố
kéo
rốt
về
rách bươm
giấy
mỏng
chút lề
vẫn thơm
ngỡ
đến với
chiếc gối
rơm
bước em
đánh bạo
có...
hơn chút nào?
kẻ
khí khái
với
chút hào
bỗng
em
hóa
lửa
rất giàu
nhiệt năng
2.

lắm
thống thiết
thắm thía
đau
cái quá quắt
đến
tế bào
cũng tiêu
ta
như...
đêm
hao
vàng
xiêu
em
tỏa
ánh sáng
rưới
liều
thuốc tiên