Viết Ở Ficomp Santa Ana

Monday, May 14, 20188:45 PM(View: 2044)
Viết Ở Ficomp Santa Ana

viết ở ficomp, santa ana

với phạm hải, nguyễn quý, dương tuấn

hụt đỏi


đến chỗ gỡ cái mắc mứu
lại vướng thế mắc miếng
quặn thắt xuống vực âm
cáng đáng hụt đỏi
như muốn úng cả nụ chưa mớm

mùi lai

đứng mũi chịu sào
lúa hết vốn liếng
chắc chi có được cỗ ván
đa hồng vứt xuống đi khi còn lơ là
khiến chữ thông tim
thơ phù sa đất cằn
chả đếm xỉa đến mi lai riêng hoa